E përgjithshme

Përdorimi i të dhënave personale në faqen neë-perspektiva.com, tutje referuar si “NE”, është rregulluar në përputhje të plotë me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 03/L-172 në Kosovë. Ne jemi organizatë jo-fitimprurëse, respektivisht neë-perspektiva.com është ueb faqe jo-fitimprurëse.

Ne besojmë që ju keni të drejtë ta kontrolloni përdorimin e informacioneve tuaja personale dhe se duhet respektuar privatësia juaj. Ne e kufizojmë qasjen dhe procedimin e të dhënave tuaja prej palëve të tjera. Ne nuk do përdorim të dhëna personale në ndonjë mënyrë që nuk përputhet me qëllimin për të cilin na i keni dhënë. Ne mundohemi të mbledhim sa më pak të dhëna personale.

Ju keni të drejtë të kërkoni nga ne të mos i procedojmë dhe/ose përpunojmë të dhënat e juaja personale. Faqja nuk e ka paraparë krijimin e përdoruesve (userave) për shfrytëzimin e shërbimeve, megjithatë, ju mund ta ushtroni të drejtën tuaj për ta parandaluar përpunimin e të dhënave me mos-miratim aty ku shfaqet dhe/ose kërkohet në kutitë e caktuara të formave.

Cookies (biskotat)

Ne përdorim Cookies të cilat kanë për qëllim përmirësimin e eksperiencës së përdoruesve si dhe përmirësimin e karakteristikave funksionale të aplikacionit tonë në internet. Cookies që përdorim skadojnë brenda një (1) muaji dhe janë vetëm për monitorim të trafikut tonë në internet. Këta Cookies, paraqesin vetëm numra agregatë të shkarkimeve të secilit dokument, faqe, etj.

Ne gjithashtu përdorim një cookie për menaxhimin e sesionit tuaj: nëse paraqitni një formular, një sesion cookie mund të jetë vendosur për t’ju lejuar të konfirmoni një ri-paraqitje. Sistemi i menaxhimit të përmbajtjes në faqen tonë lë një cookie për administrimin e sesionit tuaj, por nuk përdoret për qëllime gjurmuese (përcjellëse).

Për monitorimin e trafikut, ne përdorim shërbimet e “Google Analytics” dhe qëllimi i vetëm është rritja e performancës së platformës dhe eksperiencës së përdoruesve. Të dhënat e mbledhura nuk përdoren për ndonjë qëllim tjetër dhe nuk kalohen të palët e treta.

Çdo herë që vizitoni faqen neë-perspektiva.com dhe çdo herë kur shkarkoni një file, informacionet e aktivitetit janë të proceduara dhe të ruajtur në protokoll të përkohshëm. Të dhënat renderohen në mënyrë anonime përmes shëndërrimit në IP adresë.

 

Informacionet në vazhdim ruhen kur ju vizitoni ose shkarkoni një faqe:

Specifikat teknike të përdorimit të shfletuesit

IP adresa anonime

Koha dhe data

Faqja e hapur/emri i file të shkarkuar

Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke rregulluar shfletuesin tuaj dhe të ndaloni mbledhjen e të dhënave. Ju gjithashtu mund të parandaloni të mblidhen të dhënat e gjeneruara nga cookies dhe që lidhen gjatë përdorimin të internetit (përfshirë IP adresën) në Google dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google, duke shkarkuar shtesën e shfletuesit në dispozicion në linkun e mëposhtëm: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Për më shumë informacion në lidhje me Google Inc dhe Google Analytics, shkoni në: https://ëëë.google.com.

Për të u informuar për politikat e privatësisë së Google, ju mund të vizitoni linkun më poshtë, ose të shfrytëzoni burime alternative të këtij ofruesi të shërbimeve në internet: https://google.com/chrome/browser/privacy/