Zašto ova Internet stranica?

Postoje dva glavna razloga zašto je „New Perspektiva“napravila ovu Internet stranicu sa multi-perspektivnom metodologijom:

1.Kosovo je multi-etničko društvo, ali je nastava istorije u ovdašnjim školama bazirana na pristupu koji u centru ima samo jednu naciju. Ovo donosi rizik da se zajednice još više međusobno udaljavaju, a ne pomaže ni bolju integraciju ili uzajamno razumevanje. Metodologija koja ima više perspektiva („multi-perspektivna“) bi trebalo da pomogne rešavanju ovakvog pristupa koji predstavlja smetnju za školovanje učenika.

2.Multi-perspektivna metodologija predavanja istorije omogućava učenicima da preispituju i analiziraju istoriju iz šire perspektive. Ovo ih za uzvrat razvija kao odgovornije građane. Oni uče da prave razliku između činjenica i tumačenja (interpretacije). Oni više ne gledaju na istoriju kao nešto što treba da se nauči napamet, jer učenje napamet nije razmišljanje.

Internet stranica daje primere drugih perspektiva i nastavnih pomagala kako bi se omogućilo učenje sa jednog multi-perspektivnog pristupa. Ovi primeri se odnose samo na odabrane teme u istoriji Kosova. Mi planiramo da nadogradimo ove početne izvore tokom vremena. Nadamo se da će nastavnici i njihovi učenici biti podstaknuti da pronađu više primera i podele ih na internet stranici.

Stranica Metodologije sadrži izbor radova o multiperspektivnoj metodologiji, važnosti istorije i predavanja istorije u post-konfliktnoj stabilnosti i razumevanju, primere publikacija i udžbenika koji usvajaju ovu metodologiju i informacije o različitim metodama podučavanja za stimulaciju kritičnih odgovora od strane studenata.

 

Internet stranica je namenjena školskim nastavnicima i učenicima u kosovskim školama.