Deklarata e Pavarësisë (2008)

Për t’u plotësuar në një datë të mëvonshme.