Temat historike
Metodologji

Pse kjo uebfaqe?

New Perspektiva e ka krijuar këtë uebfaqe me metodologji shumë-perspektivëshe për dy arsye kryesore:

  1. Kosova është shoqëri multietnike dhe sërish mësimdhënia/të mësuarite historisë në shkolla bazohet në një qasje të vetme nacionale. Kjo qasje rrezikon t’i largojë komunitetet edhe më shumë dhe nuk e nxitë integrimin më të madh dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Metodologjia shumë-perspektivëshe do ta adresojë këtë qasje që është e gjymtë për nxënësit në shkolla.
  2. Metodologjia shumë-perspektivëshe e mësimdhënies/të mësuaritsë historisë i aftëson nxënësit ta vënë në pyetje dhe analizojnë historinë nga një perspektivë më e gjerë. Nga ana e saj, kjo metodologji i zhvillon ata si qytetarë më të përgjegjshëm. Ata mësojnë t’i dallojnë faktet prej interpretimeve. Nuk e shohin historinë si diçka që duhet të memorizohet – të memorizosh nuk është të mendosh.

Uebfaqja ofron shembuj të perspektivave të tjera dhe ndihmë për mësimdhënie për ta mundësuar mësimdhënien nga një qasje më shumë-perspektivëshe. Këta shembuj lidhen vetëm me tema të zgjedhura të historisë së Kosovës. Ne planifikojmë t’i zgjerojmë këto burime fillestare me kalimin e kohës. Shpresojmë që mësuesit dhe nxënësit e tyre do të nxiten të gjejnë më shumë shembuj dhe do t’i ndajnë ato me ne në uebfaqe.

 

Faqja e Metodologjisë përmban një përzgjedhje të dokumenteve mbi metodologjinë shumë-perspektivëshe, rëndësinë e mësimdhënies së historisë dhe vetë historisë në stabilitetin dhe mirëkuptimin pas konfliktit, shembuj të botimeve dhe teksteve shkollore që përvetësojnë metodologjinë dhe informacione mbi metoda të ndryshme mësimore për të stimuluar reagim kritik nga studentët.

Uebfaqja targeton mësuesit dhe studentët në shkollat e Kosovës.